คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม

การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน
เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ระดับจังหวัดบุรีรัมย์
:

ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ตำแหน่ง พิมพ์
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
1 นายวิทยา มหาราช โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ครู
2 นางสาวทองมี พันธุ์เกิด โรงเรียนมารีพิทักษ์ ครู
3 Miss. Diah Dwi Pratiwi โรงเรียนมารดาวนารักษ์ กรรมการ
4 นางสาวโสภา คงมา โรงเรียนบำรุงวิทยา ครู
5 นางสาวณัฐริกาญจน์ กระมล โรงเรียนกมลลักษณ์ ครู
6 นางสาวนุชจิรา ปริทารัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ครู
7 น.ส.นงนุช อัฑฒ์เดชาวัต โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ครู
8 Mrs.Mary Ann A.Mercolita โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ครู
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 Mr.Basil Wilson โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ครู
2 นางสาวณีรวัลย์ ตินานพ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ครู
3 น.ส.พีระพรรณ ทวีภักดีเสมอ โรงเรียนบำรุงวิทยา ครู
4 Miss Nikke Rose Olay Micua โรงเรียนอนุบาลธีรา ครู
5 นางนริศรา คลาร์ค โรงเรียนทศพรวิทยา รองผู้อำนวยการ
6 นายธนาสันติ สายสุด โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ครู
7 Mr.Wilfredo Padoga โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ครู
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
1 Miss. Monica Surya Utami โรงเรียนมารดาวนารักษ์ กรรมการ
2 นางสาวกานดา กลมประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ครู
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
1 Mr.Francois Briers โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ครู
2 นายพงศธร บุตรเพ็ชร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ครู
3 Mrs. Rhesie Rhodora Pigar Aruta โรงเรียนอนุบาลธีรา ครู
4 นางเยาวมาลย์ บุญผาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ครู
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 Mr.Barclay Brown โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ครู
2 Mrs.Marigold Escalicas Silakhot โรงเรียนอนุบาลธีรา ครู
3 Mr.Charlie Sablla โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ครู
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
1 นางสาวเบญจพร อัครศรีวร โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ครู
2 นางสาวพงษ์ลดา พลโคกก่อง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ครู
3 นางสาวพิมพ์วิภา สิรัมย์ โรงเรียนบำรุงวิทยา ครู
4 นายมานพ พันธ์พานิชย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ครู
5 นางสาววราภรณ์ เดชเดชะ โรงเรียนอนุบาลธีรา ครู
6 น.ส.สุจิตรา กองเกิด โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ครู
7 นางละออง แว่นศิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ครู
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 นางสาววาสนา เดี่ยวงามน้อย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ครู
2 นางสาวธิดารัตน์ เกษมศรีวิทยา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ครู
3 นางสาวพรธิดา จอกจอหอ โรงเรียนกมลลักษณ์ ครู
4 นางพัชรารักษ์ อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลธีรา ครู
5 น.ส.สุทาวดี พลงิ้ว โรงเรียนบำรุงวิทยา ครู
6 น.ส.Manusa Agnes Elvina โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ครู
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
1 นางสาวธัญญรัตน์ ลาภเจริญ โรงเรียนมารดาวนารักษ์ กรรมการ
2 นางจารุกาญจน์ ขวัญมงคล โรงเรียนทศพรวิทยา ครู
3 ศิริกานดา ยังวุฒิกูล โรงเรียนแสนสุข กรรมการ
4 นางสาวจิตรลดา โสนะชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ครู
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
1 Mr.Beau Pennycook โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ครู
2 นางสาวสุธิดา ปั้นคุ้ม โรงเรียนอนุบาลธีรา ครู
3 นายวันชัย ดึแฮ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ครู
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 Miss.Desiree Bolink โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ครู
2 MISS ERIKA JANE OLOTEO MINA โรงเรียนอนุบาลธีรา ครู
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
1 นางจิราภรณ์ ประโมทะโก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ครู
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (หลักสูตรสามัญ) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 นางสาวฐิติพร บัวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ครู
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
1 นางสาวธิติมา สีหาบุตร โรงเรียนทศพรวิทยา ครู
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 นางสาววิภาวี ศิริมูล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ครู
2 นางสาวนวพร ศิริภานุมาศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ครู
3 นางสาวจิตตรลดา แก้วยอด โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ครู
4 นางสาวพรสุดา อินทราชา โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ครู
5 นางสาวศิลามณี ชำนาญจิต โรงเรียนบำรุงวิทยา ครู
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 นายชนะชัย วงศ์มะแสน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ครู
2 นางสาวสุวัลยา บัวนาค โรงเรียนมารดาวนารักษ์ กรรมการ
3 นายเกษมสันต์ พลงิ้ว โรงเรียนบำรุงวิทยา ครู
4 นางสาวศราวัลย์ วิเศษทรัพย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ครู
5 นางสาวสุพรรณหงส์ สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลธีรา ครู
6 นายRomulo Mercolita โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ครู
การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรพิเศษ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 Mr.Timothy Yates โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ครู
2 นางสาวอิษยา ภัทรพงศ์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ครู
3 นางสาวพรรณี อุตรรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ครู