กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓ 16
2 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรื่องจากภาพ) ป.๑-ป.๓ 14
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖ 15
4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ) ป.๔-ป.๖ 15
5 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓ 2
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ) ม.๑-ม.๓ 1