กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.๑-ป.๓ 15
2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.๔-ป.๖ 14
3 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๑-ม.๓ 1