กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนพิเศษ การศึกษาปฐมวัย 0
2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนปกติ การศึกษาปฐมวัย 11
3 การแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน การศึกษาปฐมวัย 19
4 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะภาพ การศึกษาปฐมวัย 19
5 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย 16
6 การแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ การศึกษาปฐมวัย 7
7 การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย การศึกษาปฐมวัย 16