กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-ป.๓ 14
2 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๑-ป.๓ 13
3 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-ป.๖ 16
4 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔-ป.๖ 14
5 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ 0
6 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ 0