กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ป.๑-ป.๓ 8
2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ป.๑-ป.๓ 0
3 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๑-ป.๓ 10
4 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ป.๑-ป.๓ 0
5 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖ 10
6 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ป.๔-ป.๖ 0
7 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖ 12
8 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ป.๔-ป.๖ 0
9 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (หลักสูตรสามัญ) ป.๔-ป.๖ 2
10 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ป.๔-ป.๖ 0
11 การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญ ป.๔-ป.๖ 8
12 การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรพิเศษ ป.๔-ป.๖ 0
13 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓ 0
14 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ม.๑-ม.๓ 0
15 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓ 0
16 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ม.๑-ม.๓ 0
17 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ม.๑-ม.๓ 0
18 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ม.๑-ม.๓ 0