กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.๔-ป.๖ 4
2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖ 3
3 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑-ม.๓ 1
4 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ 1