ผลการแข่งขัน
มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ""การศึกษาเอกชนยกกำลังสองสู่ Next Normal"" ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
การแข่งขันระดับจังหวัด

การแข่งขัน ภาษาไทย
1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓
2. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรื่องจากภาพ) ป.๑-ป.๓
3. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖
4. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ) ป.๔-ป.๖
5. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓
6. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ) ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน คณิตศาสตร์
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-ป.๓
2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๑-ป.๓
3. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-ป.๖
4. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔-ป.๖
5. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓
6. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ป.๑-ป.๓
2. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ป.๑-ป.๓
3. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๑-ป.๓
4. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ป.๑-ป.๓
5. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖
6. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ป.๔-ป.๖
7. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖
8. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ป.๔-ป.๖
9. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (หลักสูตรสามัญ) ป.๔-ป.๖
10. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ป.๔-ป.๖
11. การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญ ป.๔-ป.๖
12. การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรพิเศษ ป.๔-ป.๖
13. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓
14. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ม.๑-ม.๓
15. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓
16. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ม.๑-ม.๓
17. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ม.๑-ม.๓
18. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน วิทยาศาสตร์
1. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.๔-ป.๖
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖
3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑-ม.๓
4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓
2. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖
3. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
1. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓
2. การแข่งขันแอโรบิค ม.๑-ม.๓
3. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-ป.๖
4. การแข่งขันแอโรบิค ป.๑-ป.๖
การแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-ป.๖
2. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1. การแข่งขันสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.๑-ป.๓
2. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖
การแข่งขัน ทัศนศิลป์
1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.๑-ป.๓
2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.๔-ป.๖
3. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนพิเศษ การศึกษาปฐมวัย
2. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนปกติ การศึกษาปฐมวัย
3. การแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน การศึกษาปฐมวัย
4. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะภาพ การศึกษาปฐมวัย
5. การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย
6. การแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ การศึกษาปฐมวัย
7. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย การศึกษาปฐมวัย
การแข่งขัน ดนตรี
1. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ม.๑-ม.๓
2. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ม.๑-ม.๓
3. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ม.๑-ม.๓
4. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ม.๑-ม.๓
5. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ป.๑-ป.๖
6. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ป.๑-ป.๖
7. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ป.๑-ป.๖
8. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ป.๑-ป.๖
การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓
2. การประกวดกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.๔-ป.๖