ระบบลงทะเบียนการแข่งขันระดับจังหวัดกาฬสินธุ์


เมนูรายงานผล เมนูพิมพ์เกียรติบัตร คู่มือการใช้งาน
รายชื่อครู + นักเรียน รายกิจกรรม เกียรติบัตรนักเรียน + ครู คู่มือการลงทะเบียน
รายชื่อครู + นักเรียน รายโรงเรียน เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน คู่มือพิมพ์บัตร
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม เกียรติบัตรคณะกรรมการอำนวยการ เอกสารเปลี่ยนตัว
ใบลงทะเบียน สรุปตัวแทนแข่งขัน  
พิมพ์บัตรประจำตัว