ระบบลงทะเบียนการแข่งขันระดับจังหวัดมุกดาหาร


เมนูรายงานผล เมนูพิมพ์เกียรติบัตร คู่มือการใช้งาน
รายชื่อครู + นักเรียน รายกิจกรรม เกียรติบัตรนักเรียน + ครู คู่มือการลงทะเบียน
รายชื่อครู + นักเรียน รายโรงเรียน เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน คู่มือพิมพ์บัตร
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม   เอกสารเปลี่ยนตัว
ใบลงทะเบียน    
พิมพ์บัตรประจำตัว