กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การแข่งขันสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.๑-ป.๓ 0
2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖ 0