กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ม.๑-ม.๓ 0
2 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ม.๑-ม.๓ 0
3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ม.๑-ม.๓ 0
4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ม.๑-ม.๓ 0
5 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ป.๑-ป.๖ 0
6 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ป.๑-ป.๖ 0
7 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ป.๑-ป.๖ 0
8 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ป.๑-ป.๖ 0