ผลการแข่งขัน
มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ""การศึกษาเอกชนยกกำลังสองสู่ Next Normal"" ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
การแข่งขันระดับจังหวัด

การแข่งขัน ภาษาไทย
1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓
2. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรื่องจากภาพ) ป.๑-ป.๓
3. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖
4. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ) ป.๔-ป.๖
5. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓
6. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ) ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน คณิตศาสตร์
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-ป.๓
2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๑-ป.๓
3. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-ป.๖
4. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔-ป.๖
5. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓
6. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ป.๑-ป.๓
2. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๑-ป.๓
3. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖
4. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ป.๔-ป.๖
5. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖
6. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (หลักสูตรสามัญ) ป.๔-ป.๖
7. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ป.๔-ป.๖
8. การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญ ป.๔-ป.๖
9. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓
10. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓
11. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน วิทยาศาสตร์
1. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.๔-ป.๖
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖
3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑-ม.๓
4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓
2. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖
3. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-ป.๖
2. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1. การแข่งขันสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.๑-ป.๓
2. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖
การแข่งขัน ทัศนศิลป์
1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.๑-ป.๓
2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.๔-ป.๖
3. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนปกติ การศึกษาปฐมวัย
2. การแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน การศึกษาปฐมวัย
3. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะภาพ การศึกษาปฐมวัย
4. การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย
5. การแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ การศึกษาปฐมวัย
6. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย การศึกษาปฐมวัย
การแข่งขัน ดนตรี
1. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ม.๑-ม.๓
2. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ม.๑-ม.๓
3. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ม.๑-ม.๓
4. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ม.๑-ม.๓
5. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ป.๑-ป.๖
6. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ป.๑-ป.๖
7. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ป.๑-ป.๖
8. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ป.๑-ป.๖
การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓
2. การประกวดกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.๔-ป.๖
การแข่งขัน นาฎศิลป์