ระบบลงทะเบียนการแข่งขันระดับจังหวัดนครราชสีมา

************************************************* ****************************************************
เมนูรายงานผล เมนูพิมพ์เกียรติบัตร คู่มือการใช้งาน
รายชื่อครู + นักเรียน รายกิจกรรม เกียรติบัตรนักเรียน + ครู คู่มือการลงทะเบียน
รายชื่อครู + นักเรียน รายโรงเรียน เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน คู่มือพิมพ์บัตร
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม LIVE SCORE เอกสารเปลี่ยนตัว
ใบลงทะเบียน สรุปตัวแทนแข่งขัน  
พิมพ์บัตรประจำตัว