กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓ 32
2 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-ป.๓ 32
3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.๑-ป.๓ 27
4 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖ 34
5 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-ป.๖ 31
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.๔-ป.๖ 33
7 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓ 31
8 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑-ม.๓ 21
9 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.๑-ม.๓ 25
10 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.๔-ม.๖ 16
11 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔-ม.๖ 16
12 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๔-ม.๖ 10