กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.๑-ป.๓ 35
2 การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖ 31
3 การสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ 17
4 การแข่งขันการสร้างเว็บไซต์ Web Applications ม.๔-ม.๖ 10