กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนพิเศษ การศึกษาปฐมวัย 13
2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนปกติ การศึกษาปฐมวัย 35
3 การแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน การศึกษาปฐมวัย 32
4 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะภาพ การศึกษาปฐมวัย 37
5 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย 36
6 การแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ การศึกษาปฐมวัย 32