กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ม.๑-ม.๓ 18
2 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ม.๑-ม.๓ 22
3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ม.๑-ม.๓ 20
4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ม.๑-ม.๓ 24
5 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ม.๔-ม.๖ 8
6 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ม.๔-ม.๖ 11
7 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ม.๔-ม.๖ 10
8 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ม.๔-ม.๖ 15
9 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ป.๑-ป.๖ 22
10 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ป.๑-ป.๖ 31
11 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ป.๑-ป.๖ 25
12 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ป.๑-ป.๖ 29