กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-ป.๓ 32
2 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๑-ป.๓ 30
3 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-ป.๖ 35
4 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔-ป.๖ 34
5 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.๔-ป.๖ 26
6 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ 20
7 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ 24
8 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ 14
9 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๔-ม.๖ 17
10 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ 13
11 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖ 6