กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓ 28
2 การประกวดกิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.๔-ป.๖ 22
3 การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ทำหนังสือเล่มเล็ก) ป.๔-ป.๖ 26
4 การประกวดกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓ 4
5 การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ทำหนังสือเล่มเล็ก) ม.๑-ม.๓ 18
6 การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ทำหนังสือเล่มเล็ก) ม.๔-ม.๖ 11