กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ป.๑-ป.๓ 36
2 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๑-ป.๓ 29
3 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ป.๑-ป.๓ 15
4 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ป.๑-ป.๓ 10
5 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ป.๔-ป.๖ 11
6 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ป.๔-ป.๖ 10
7 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ป.๔-ป.๖ 34
8 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ป.๔-ป.๖ 10
9 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖ 31
10 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖ 31
11 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (หลักสูตรสามัญ) ป.๔-ป.๖ 26
12 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ป.๔-ป.๖ 8
13 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓ 20
14 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓ 22
15 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ม.๑-ม.๓ 3
16 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ม.๑-ม.๓ 22
17 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ม.๑-ม.๓ 2
18 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ม.๑-ม.๓ 4
19 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ม.๑-ม.๓ 12
20 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ม.๑-ม.๓ 5
21 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ม.๔-ม.๖ 8
22 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ม.๔-ม.๖ 1
23 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ม.๔-ม.๖ 9
24 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ม.๔-ม.๖ 2
25 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee หลักสูตรสามัญ ม.๔-ม.๖ 9
26 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee หลักสูตรพิเศษ ม.๔-ม.๖ 2
27 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ม.๔-ม.๖ 3
28 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ม.๔-ม.๖ 1