กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.๔-ป.๖ 26
2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.๔-ป.๖ 30
3 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑-ม.๓ 16
4 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-ม.๓ 19
5 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๔-ม.๖ 8
6 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔-ม.๖ 9