กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓ 29
2 การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ป.๑-ป.๓ 28
3 ประกวดสวดมนต์แปล(สวดบาลีแปลไทย) ป.๔-ป.๖ 22
4 การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖ 28
5 การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ป.๔-ป.๖ 29
6 ประกวดสวดมนต์แปล(สวดบาลีแปลไทย) ม.๑-ม.๓ 8
7 การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ 19
8 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ 13
9 การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓ 29
10 การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ม.๔-ม.๖ 10
11 การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖ 14
12 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๔-ม.๖ 8
13 ประกวดสวดมนต์แปล(สวดบาลีแปลอังกฤษ) ม.๔-ม.๖ 4