กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-ป.๖ 20
2 การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ป.๔-ป.๖ 9
3 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓ 14
4 การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ม.๑-ม.๓ 11
5 การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ม.๔-ม.๖ 1
6 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๔-ม.๖ 7