ระบบพิมพ์ใบเกียรติบัตร
งานแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ระหว่าง วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง พิมพ์
1    ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์    ประธานที่ปรึกษา
2    ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๖    ที่ปรึกษา
3    ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์    ประธานที่ปรึกษา
4    ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๖    ปรึกษา
5    ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์    ที่ปรึกษา
6    ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๒๓    ที่ปรึกษา
7    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์    ที่ปรึกษา
8    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์    ที่ปรึกษา
9    ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์    ที่ปรึกษา
10    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    ที่ปรึกษา
11    นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์    ที่ปรึกษา
12    ผู้อำนวยการ.วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์    ที่ปรึกษา
13    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์    ที่ปรึกษา
14    ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์    ที่ปรึกษา
15    ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์    ที่ปรึกษา
16    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1    ที่ปรึกษา
17    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32    ที่ปรึกษา
18    นางสาววิจิตรา หงษารัมย์    กรรมการ
19    นายธีระพงศ์ โอ่งประโคน    กรรมการและเลขานุการ
20    นายมานพ สุราเลิศ    ประธานกรรมการ
21    นางสาวสุภาวัลย์ สุขประเสริฐ    กรรมการและเลขานุการ
22    นายสมบัติ พิมพ์จันทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ