คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
งานแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2562
กลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง พิมพ์
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
1 นางสาวกอแก้ว นพพรหม กรรมการ
2 Mrs.EmilyBesonia Mercado กรรมการ
3 นางสุรีพร อินประโคน ประธานกรรมการ
4 นางสาวณัฐมล สุรินสมบูรณ์ กรรมการ
5 นายโกวิทย์ วงสกุล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 นางรัชตา กิตติหิรัญกูล ประธานกรรมการ
2 นางสุธิศา สมหวังได้ กรรมการ
3 Miss Hayley Baker กรรมการ
4 นางทิวาวรรณ แสงเดือน กรรมการ
5 นางสาวจิตรลดา โสนะชัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
1 นางสาวธัญจิรา จิตโสภากุล ประธานกรรมการ
2 นางนทสรวง พิมพ์ศรีจันทร์ กรรมการ
3 Mr. Beau Pennycook กรรมการ
4 นายบัญชา พรหมโสฬส กรรมการ
5 นางพัชรารักษ์ อุดหนุน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
1 นางเบญญทิพย์ ประสพโชค ประธานกรรมการ
2 Miss.Lane Dickson กรรมการ
3 นางสาวมลิวัลย์ กระแจะจันทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 นางอนงค์นาฏ เถระวัน ประธานกรรมการ
2 Mrs. Marigold Escalicas Silakhot กรรมการ
3 นางสาวเจียระพรรณ ชนะพันธ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
1 นางวรรณภา อุบลลา ประธานกรรมการ
2 Mr.AndreaBulinson กรรมการ
3 นางสุภาวดี คิดรัมย์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 นางชนิกานต์ หาญกุล ประธานกรรมการ
2 Miss Rosie M. Amag กรรมการ
3 นางสาววนิดา ทะนวนรัมย์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
1 นางสาวสุกัลยา ศรีดาชาติ ประธานกรรมการ
2 Mr.Daniel Brooks กรรมการ
3 นางนีลวัจน์ เสาวพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
1 Miss Lynne Glahn กรรมการ
2 นายฐาปกรณ์ กัลยาประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
3 นางสาวปรารถนา ปุยะติ กรรมการ
4 นางสาวสุพิชฌาย์ วงศาสนธิ์ กรรมการ
5 นายมานพ พันธ์พานิชย์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 นางณัชชา กานต์นพคุณ ประธานกรรมการ
2 นางธัญญาภรณ์ กรรม์ภิรมย์ กรรมการ
3 Mr.Stephen May กรรมการ
4 นางสาวรินระดา กรมไธสง กรรมการ
5 นางพรรณี คืนดี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
1 นางนฤภร พรหมบุตร ประธานกรรมการ
2 นายพงษ์เดช ปะรุมรัมย์ กรรมการ
3 Miss Chelsea Cullen กรรมการ
4 นางปัทมา เกรัมย์ กรรมการ
5 นายวีระพงษ์ วงษ์สุวรรณ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
1 นางวณิดา ใจหวังชนะ ประธานกรรมการ
2 Miss GL Blancia กรรมการ
3 นางละอองดาว สินศิริ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 นางสาวศศินา สัญญาฤทธิ์ ประธานกรรมการ
2 Mr. Timothy Yates กรรมการ
3 นางสาวทิพวัลย์ รักธง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
1 นางสาวชนัญชิดา ปภัสโร ประธานกรรมการ
2 Mr.Alice Douglas กรรมการ
3 นางสายสมร พิลาพันธ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 นางจารุณี ทองด้วง ประธานกรรมการ
2 Mr.Michael Hanlon กรรมการ
3 นางสาวอุไรพร คชศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
1 นางเพ็ญศรี ศิริสอน ประธานกรรมการ
2 Mr.Jason Klaverkamp กรรมการ
3 นางนาถนัดดา ฉัตรชัยรัตนเวช กรรมการ
4 นางถวิลรัตน์ สระหอม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
1 นายภูดิส ถิระชาติมงคล ประธานกรรมการ
2 นายวิวัฒน์ ตรึกตรองรัมย์ กรรมการ
3 Mr. Michael Picard กรรมการ
4 นางสาวกัลยา กัลยาประสิทธิ์ กรรมการ
5 นางละออง แว่นศิลา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
1 นางนฤภร พรหมบุตร ประธานกรรมการ
2 นายพงษ์เดช ปะรุมรัมย์ กรรมการ
3 Miss Chelsea Cullen กรรมการ
4 นางปัทมา เกรัมย์ กรรมการ
5 นายวีระพงษ์ วงษ์สุวรรณ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
1 นางสุวัจนา ประราชิโก ประธานกรรมการ
2 Mr. Frank Barber กรรมการ
3 นายภูมิราช โล้เจริญรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
1 นางลำพวน ฤทธิแก้ว กรรมการและเลขานุการ
2 Mr. Roger Ribbins กรรมการ
3 นางสาวจำเนียร เจริญรัมย์ ประธานกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee หลักสูตรสามัญ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
1 นายชยพล สมคิด ประธานกรรมการ
2 Miss. Janine Aubrey Sumagang Arana กรรมการ
3 นายอัศวิน เสนาประโคน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee หลักสูตรพิเศษ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
1 นางภัทราภรณ์ คงดี ประธานกรรมการ
2 นางสาวดารุณี ยันระหา กรรมการและเลขานุการ
3 Mr.Nere De AsisTablatin กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (หลักสูตรสามัญ) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 นางสาวแพรวพรรณ สัญมิตร ประธานกรรมการ
2 Miss Kinun Lau กรรมการ
3 นางสาวสิริกุล ผิวอ่อน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
1 นางสาวสาริณี แซ่อึ้ง ประธานกรรมการ
2 Miss Wang Li Li กรรมการ
3 Miss Mila กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
1 นางสาวนวพร ธรรมกิจวัฒน์ ประธานกรรมการ
2 Miss Zhang Shu Ting กรรมการ
3 นางสาวดาริกา จันทะแพน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 นางสาวกุลธิดา ธนาริยกุล ประธานกรรมการ
2 Miss Wang Yu Qi กรรมการ
3 นางสาวพรธีรา การเกษ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
1 นางสาวสาริณี แซ่อึ้ง ประธานกรรมการ
2 Miss Wang Li Li กรรมการ
3 Miss Mila กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
1 นางสาวนวพร ธรรมกิจวัฒน์ ประธานกรรมการ
2 Miss Zhang Shu Ting กรรมการ
3 นางสาวดาริกา จันทะแพน กรรมการและเลขานุการ