คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
งานแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2562
กลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง พิมพ์
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น การศึกษาปฐมวัย
1 นางสาวทักษพร แปลงไธสง ประธานกรรมการ
2 นางสาวนฤมล ถนัดป่า รองประธานกรรมการ
3 นางสาวคนึงนิตย์ พงษ์ด้วง กรรมการ
4 นางปภาวรินทร์ ขุมทอง กรรมการ
5 นางสุรีย์รักษ์ ปลื้มกมล กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะภาพ ระดับชั้น การศึกษาปฐมวัย
1 นางสุภาพ กันยายน ประธานกรรมการ
2 นางรุ่งรัตน์ เทศบุตร รองประธานกรรมการ
3 นางสาวรัตนาพร เจริญศรี กรรมการ
4 นางสาวปาณิตสรา ประสิทธิ์นอก กรรมการ
5 นางสาวจันทร์เพ็ญ กิรัมย์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ระดับชั้น การศึกษาปฐมวัย
1 นางลักขณา แสนแก้ว ประธานกรรมการ
2 นายปุญญาณัช อินเถื่อนพะเนาว์ รองประธานกรรมการ
3 นางสาวประไพ แถวโสภา กรรมการ
4 นางสาววราภรณ์ สังข์ทองรัมย์ กรรมการ
5 นางสาวสุทธิดา ประโลมรัมย์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนปกติ ระดับชั้น การศึกษาปฐมวัย
1 นางณัฐชุดา อุ่นพิกุล ประธานกรรมการ
2 Miss. Michelle Delos Reyes Ignacio กรรมการ
3 นายจาฎุพจน์ เกตุสำเภา กรรมการ
4 นางสาวรัชฎากร สถานพงษ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น การศึกษาปฐมวัย
1 นางนฤภัทร กุ่มเรือง ประธานกรรมการ
2 นางกฤติมา สารรัมย์ กรรมการ
3 Miss. Krizhea Mea Perez Derez กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ ระดับชั้น การศึกษาปฐมวัย
1 นางณพัฐธิกา จำปาทอง ประธานกรรมการ
2 นางสาวปภัสรา ปกติ กรรมการ
3 นางสุวิมล มาลา กรรมการ
4 นางสายรุ้ง พรหมโสฬส กรรมการ
5 นางสาวปนัดดา ขาดรัมย์ กรรมการและเลขานุการ