ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา จ.กาฬสินธุ์ 94 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 92 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 89 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ จ.ขอนแก่น 84 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 83 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์ จ.ขอนแก่น 82 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 80 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 78 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา จ.นครราชสีมา 77 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมถ์ จ.นครราชสีมา 76 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนกมลาลักษณ์ จ.อุดรธานี 75 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 72 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 จ.อุบลราชธานี 69 ระดับเหรียญทองแดง 13
14 โรงเรียนชุลีมาสก์ศึกษา จ.ชัยภูมิ 67 ระดับเหรียญทองแดง 14
15 โรงเรียนสันติธรรมวิทยา จ.อุดรธานี 66 ระดับเหรียญทองแดง 15
16 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ จ.กาฬสินธุ์ 65 ระดับเหรียญทองแดง 16
17 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 64 ระดับเหรียญทองแดง 17
18 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 63 ระดับเหรียญทองแดง 18
19 โรงเรียนจอนวิทยกุล จ.มหาสารคาม 62 ระดับเหรียญทองแดง 19

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION