ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 95 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 94 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 93 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 92 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน จ.ขอนแก่น 91 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 90 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา จ.กาฬสินธุ์ 89 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ จ.กาฬสินธุ์ 87 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 86 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ 85 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 85 ระดับเหรียญทอง 10
12 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 จ.อุบลราชธานี 84 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนเก้งเต็ก จ.นครราชสีมา 78 ระดับเหรียญเงิน 13

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION