ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ จ.อุบลราชธานี 93 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนวานิชวิทยา จ.นครราชสีมา 89 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 88 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนธนพรวิทยา จ.กาฬสินธิ์ 87 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 85 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 83 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนกรุณาศึกษา จ.ขอนแก่น 82 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว จ.นครพนม 78 ระดับเหรียญเงิน 8

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION