ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 94 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 93 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ จ.อุบลราชธานี 91 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 90 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 89 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 89 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนบุญณดาวิทยา จ.นครราชสีมา 88 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา จ.นครราชสีมา 85 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 85 ระดับเหรียญทอง 8
10 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 85 ระดับเหรียญทอง 8
11 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง จ.ขอนแก่น 72 ระดับเหรียญเงิน 11

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION