ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนรวมสินวิทยา จ.ศรีสะเกษ 98 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 97 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา จ.บุรีรัมย์ 96 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมารดาทรงธรรม จ.ศรีสะเกษ 95 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลสายฝนศึกษา จ.ชัยภูมิ 95 ระดับเหรียญทอง 4
6 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม จ.ชัยภูมิ 95 ระดับเหรียญทอง 4
7 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ จ.นครราชสีมา 94 ระดับเหรียญทอง 5
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 94 ระดับเหรียญทอง 5
9 โรงเรียนอนุบาลสวนสน จ.ขอนแก่น 93 ระดับเหรียญทอง 6
10 โรงเรียนเมธาพัฒน์ จ.นครราชสีมา 93 ระดับเหรียญทอง 6
11 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ จ.อุดรธานี 91 ระดับเหรียญทอง 7
12 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 91 ระดับเหรียญทอง 7
13 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 91 ระดับเหรียญทอง 7
14 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 91 ระดับเหรียญทอง 7
15 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง จ.เลย 90 ระดับเหรียญทอง 8
16 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 90 ระดับเหรียญทอง 8
17 โรงเรียนอนุบาลวันนา จ.บุรีรัมย์ 89 ระดับเหรียญทอง 9
18 โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ จ.ยโสธร 89 ระดับเหรียญทอง 9
19 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี 89 ระดับเหรียญทอง 9
20 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 89 ระดับเหรียญทอง 9
21 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 88 ระดับเหรียญทอง 10
22 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 87 ระดับเหรียญทอง 11
23 โรงเรียนพัฒนาปัญญา จ.อุดรธานี 87 ระดับเหรียญทอง 11
24 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 87 ระดับเหรียญทอง 11
25 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 86 ระดับเหรียญทอง 12
26 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จ.ร้อยเอ็ด 86 ระดับเหรียญทอง 12
27 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 85 ระดับเหรียญทอง 13
28 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 84 ระดับเหรียญทอง 14

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION