ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ อุดรธานี จ.อุดรธานี 91.99 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 90.99 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จ.นครราชสีมา 89.65 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 89.65 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
5 โรงเรียนทศพรวิทยา จ.บุรีรัมย์ 88.98 ระดับเหรียญทอง 4
6 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 87.98 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 87.98 ระดับเหรียญทอง 5
8 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 87.65 ระดับเหรียญทอง 6
9 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 86.98 ระดับเหรียญทอง 7
10 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 85.99 ระดับเหรียญทอง 8
11 โรงเรียนรวมสินวิทยา จ.ศรีสะเกษ 85.98 ระดับเหรียญทอง 9
12 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 85.65 ระดับเหรียญทอง 10
13 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา จ.อุดรธานี 85.64 ระดับเหรียญทอง 11
14 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ จ.กาฬสินธุ์ 84.66 ระดับเหรียญทอง 12
15 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 84.32 ระดับเหรียญทอง 13
16 โรงเรียนโพธิวิชญา จ.เลย 82.32 ระดับเหรียญทอง 14
17 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง จ.ขอนแก่น 81.31 ระดับเหรียญทอง 15
18 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 80 ระดับเหรียญทอง 16

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION