ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 98.33 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 95.66 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม จ.อุดรธานี 94 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนเจริญสุขศึกษา จ.อุบลราชธานี 93.33 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 92.33 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 90.32 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม จ.ชัยภูมิ 89.32 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ 88.99 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 88.66 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา จ.สกลนคร 87.33 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 86.33 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 85.65 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 84.99 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนสมฤทัย จ.กาฬสินธุ์ 84.98 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนอนุบาลสายฝนศึกษา จ.ชัยภูมิ 84.66 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนวานิชวิทยา จ.นครราชสีมา 84.32 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนธนพรวิทยา จ.กาฬสินธิ์ 83.99 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) จ.นครราชสีมา 83.98 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนอนุบาลถนอมจิตร จ.ขอนแก่น 83.65 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนอนุบาลพรเทพ จ.มหาสารคาม 83.33 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนเพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ จ.หนองบัวลำภู 82.66 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนการกุศลวัดยางเครือ จ.ร้อยเอ็ด 81.99 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จ.ร้อยเอ็ด 81.33 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 80.99 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี จ.บึงกาฬ 80.98 ระดับเหรียญทอง 25
26 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 80.33 ระดับเหรียญทอง 26
27 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น 79.66 ระดับเหรียญเงิน 27
28 โรงเรียนทศพรวิทยา จ.บุรีรัมย์ 79.33 ระดับเหรียญเงิน 28

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION