ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 จ.อุบลราชธานี 92.8 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลธีรา จ.บุรีรัมย์ 91 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลญาริดา จ.อุดรธานี 86.4 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 85.2 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 80.8 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนเพ็ญบุรี จ.ขอนแก่น 76.4 ระดับเหรียญเงิน 6
7 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 72.6 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 72.2 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนพันธกิจศึกษา จ.อุดรธานี 71 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 68 ระดับเหรียญทองแดง 10

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION