ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 100 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 95 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนคุณากรณ์ จ.อุดรธานี 95 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
4 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 95 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 90 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 90 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา จ.ขอนแก่น 80 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 80 ระดับเหรียญทอง 7
9 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จ.ขอนแก่น 80 ระดับเหรียญทอง 7
10 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 80 ระดับเหรียญทอง 7
11 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
12 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
13 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ จ.กาฬสินธุ์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
14 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
15 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
16 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
17 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
18 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
19 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 40 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 19
20 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 40 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 19
21 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา จ.หนองบัวลำภู 30 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 21

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION