ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอุดรวิทยา จ.อุดรธานี 89 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 88 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 87 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 87 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
5 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 86 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนวานิชวิทยา จ.นครราชสีมา 84 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 82 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนประจันตวิทยา จ.เลย 79 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 78 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 77 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนกรุณาศึกษา จ.ขอนแก่น 76 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนเทพปัญญา จ.อุดรธานี 75 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา จ.มหาสารคาม 74 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 73 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี จ.บึงกาฬ 73 ระดับเหรียญเงิน 14
16 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล จ.นครราชสีมา 72 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 71 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 69 ระดับเหรียญทองแดง 18
19 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 68 ระดับเหรียญทองแดง 19
20 โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ จ.ยโสธร 68 ระดับเหรียญทองแดง 19
21 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 68 ระดับเหรียญทองแดง 19
22 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 67 ระดับเหรียญทองแดง 22
23 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 66 ระดับเหรียญทองแดง 23
24 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 จ.อุบลราชธานี 66 ระดับเหรียญทองแดง 23
25 โรงเรียนศุภประภา จ.มหาสารคาม 65 ระดับเหรียญทองแดง 25
26 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ จ.กาฬสินธุ์ 64 ระดับเหรียญทองแดง 26
27 โรงเรียนอนุบาลสายฝนศึกษา จ.ชัยภูมิ 64 ระดับเหรียญทองแดง 26
28 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 62 ระดับเหรียญทองแดง 28
29 โรงเรียนคริสเตียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 62 ระดับเหรียญทองแดง 28
30 โรงเรียนแสนภักดีวิทยา จ.หนองบัวลำภู 61 ระดับเหรียญทองแดง 30
31 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จ.ร้อยเอ็ด 61 ระดับเหรียญทองแดง 31
32 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 59 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 32

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION