ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา จ.กาฬสินธุ์ 93 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 91 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย 90 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา จ.อุดรธานี 89 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 88 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนทศพรวิทยา จ.บุรีรัมย์ 87 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 86 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 85 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ จ.สกลนคร 83 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนเซนต์เมรี จ.อุดรธานี 82 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ จ.อุบลราชธานี 81 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 80 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 79 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช จ.นครราชสีมา 78 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 77 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนเมธาศึกษา จ.สกลนคร 76 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 75 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 74 ระดับเหรียญเงิน 18
19 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 73 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 72 ระดับเหรียญเงิน 20
21 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ จ.กาฬสินธุ์ 71 ระดับเหรียญเงิน 21
22 โรงเรียนการกุศลวัดยางเครือ จ.ร้อยเอ็ด 70 ระดับเหรียญเงิน 22
23 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ จ.บึงกาฬ 69 ระดับเหรียญทองแดง 23
24 โรงเรียนมงคลศึกษา จ.ชัยภูมิ 68 ระดับเหรียญทองแดง 24
25 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 67 ระดับเหรียญทองแดง 25
26 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 66 ระดับเหรียญทองแดง 26
27 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา จ.หนองบัวลำภู 65 ระดับเหรียญทองแดง 27
28 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 64 ระดับเหรียญทองแดง 28
29 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 63 ระดับเหรียญทองแดง 29
30 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 62 ระดับเหรียญทองแดง 30
31 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 61 ระดับเหรียญทองแดง 31

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION