ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพันธกิจศึกษา จ.อุดรธานี 90 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 89.33 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 87.33 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 84 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 82.67 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 81.33 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 80 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 79.67 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ จ.สกลนคร 79.33 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนเก้งเต็ก จ.นครราชสีมา 79.33 ระดับเหรียญเงิน 9
11 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 79.33 ระดับเหรียญเงิน 9
12 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จ.ร้อยเอ็ด 79.33 ระดับเหรียญเงิน 9
13 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 76.67 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 76.67 ระดับเหรียญเงิน 13
15 โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ 76 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง จ.ขอนแก่น 74 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 73 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 72 ระดับเหรียญเงิน 18
19 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 71.77 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 70.67 ระดับเหรียญเงิน 20
21 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา จ.อุดรธานี 69.33 ระดับเหรียญเงิน 21
22 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 70.33 ระดับเหรียญเงิน 21
23 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 68.67 ระดับเหรียญทองแดง 23
24 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 67.67 ระดับเหรียญทองแดง 24
25 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 67.67 ระดับเหรียญทองแดง 24

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION