ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 97.33 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 95.66 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 94.66 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 93 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 91.33 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 จ.อุบลราชธานี 90.33 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนพิชญบัณฑิต ๒ จ.อุดรธานี 89 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 88.33 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 87.66 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง จ.ร้อยเอ็ด 87.33 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 87.33 ระดับเหรียญทอง 10
12 โรงเรียนวานิชวิทยา จ.นครราชสีมา 87.33 ระดับเหรียญทอง 10
13 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา จ.หนองบัวลำภู 87 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนทศพรวิทยา จ.บุรีรัมย์ 86.66 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา จ.นครราชสีมา 86.33 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 86.33 ระดับเหรียญทอง 15
17 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ จ.กาฬสินธุ์ 85.66 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนเพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ จ.หนองบัวลำภู 85.33 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 85.33 ระดับเหรียญทอง 18
20 โรงเรียนภรภัทร จ.บุรีรัมย์ 84.66 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนเมธาศึกษา จ.สกลนคร 84.66 ระดับเหรียญทอง 20
22 โรงเรียนโพธิวิชญา จ.เลย 84.66 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 84 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนรวมสินวิทยา จ.ศรีสะเกษ 83.66 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 82.66 ระดับเหรียญทอง 25
26 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 81.33 ระดับเหรียญทอง 26

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION