ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเพ็ญบุรี จ.ขอนแก่น 90.4 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลธีรา จ.บุรีรัมย์ 90.4 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
3 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 89.2 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ จ.อุบลราชธานี 84.4 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 84 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 84 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนเพชรน้ำหนึ่ง จ.ยโสธร 81.8 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา จ.ขอนแก่น 79.2 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี 79.1 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 75.6 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 75.4 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี จ.ยโสธร 75.4 ระดับเหรียญเงิน 11
13 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 74 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 68.2 ระดับเหรียญทองแดง 14

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION