ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 100 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลธีรา จ.บุรีรัมย์ 95 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 90 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 80 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนปลูกปัญญา จ.นครราชสีมา 80 ระดับเหรียญทอง 4
6 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 80 ระดับเหรียญทอง 4
7 โรงเรียนพัฒนาปัญญา จ.อุดรธานี 80 ระดับเหรียญทอง 4
8 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 70 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 9
10 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา จ.ขอนแก่น 60 ระดับเหรียญทองแดง 9

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION