ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา จ.นครราชสีมา 94 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 93 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 92 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 91 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 90 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 89 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอมรศิลป์ จ.นครราชสีมา 88 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 87 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนปีติธรรมานุสรณ์ (สิงหเสนีอุปถัมภ์) จ.สุรินทร์ 86 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 85 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 84 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว จ.ร้อยเอ็ด 83 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา จ.ขอนแก่น 82 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม จ.ขอนแก่น 81 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนเมธาศึกษา จ.สกลนคร 80 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ จ.สกลนคร 77 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ จ.อุดรธานี 75 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนเทพปัญญา จ.อุดรธานี 72 ระดับเหรียญเงิน 18

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION