ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพัฒนาปัญญา จ.อุดรธานี 93 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา จ.ขอนแก่น 92 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลธีรา จ.บุรีรัมย์ 87 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 87 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
5 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 87 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
6 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 85 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 83 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนปลูกปัญญา จ.นครราชสีมา 83 ระดับเหรียญทอง 7
9 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 83 ระดับเหรียญทอง 7
10 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 80 ระดับเหรียญทอง 10

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION