ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 93.66 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 92.66 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา จ.ศรีสะเกษ 92.66 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
4 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 92.33 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 92 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 92 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนมนตรีศึกษา จ.ขอนแก่น 91.33 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 90.66 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 90.33 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 89.33 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 88.66 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ 88.33 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 88 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น จ.ขอนแก่น 87 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จ.ร้อยเอ็ด 86.66 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 86.33 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ จ.กาฬสินธุ์ 86 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนสมนึกพิทยา จ.ยโสธร 81.33 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 80 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ จ.กาฬสินธุ์ 79.66 ระดับเหรียญเงิน 20
21 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 51 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 21

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION