ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 89 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 87 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ จ.กาฬสินธุ์ 83 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 78 ระดับเหรียญเงิน 4
5 โรงเรียนเซนต์เมรี จ.อุดรธานี 77 ระดับเหรียญเงิน 5
6 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 76 ระดับเหรียญเงิน 6
7 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา จ.อุดรธานี 75 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 74 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 73 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน จ.ขอนแก่น 73 ระดับเหรียญเงิน 9
11 โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ 72 ระดับเหรียญเงิน 10
12 โรงเรียนสมนึกพิทยา จ.ยโสธร 71 ระดับเหรียญเงิน 11
13 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 68 ระดับเหรียญทองแดง 12
14 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 68 ระดับเหรียญทองแดง 12
15 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จ.นครราชสีมา 67 ระดับเหรียญทองแดง 13
16 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 66 ระดับเหรียญทองแดง 14
17 โรงเรียนการกุศลวัดยางเครือ จ.ร้อยเอ็ด 65 ระดับเหรียญทองแดง 15
18 โรงเรียนเมธาศึกษา จ.สกลนคร 65 ระดับเหรียญทองแดง 15
19 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ 64 ระดับเหรียญทองแดง 16
20 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 17
21 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 59 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 18
22 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 55 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 19
23 โรงเรียนเพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ จ.หนองบัวลำภู 53 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 20
24 โรงเรียนมงคลศึกษา จ.ชัยภูมิ 45 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 21

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION