ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 86.4 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 80.4 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 77.6 ระดับเหรียญเงิน 3
4 โรงเรียนศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี 75.8 ระดับเหรียญเงิน 4
5 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 74.2 ระดับเหรียญเงิน 5
6 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 จ.อำนาจเจริญ 72 ระดับเหรียญเงิน 6
7 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 68.4 ระดับเหรียญทองแดง 7

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION