ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 97 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 94 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 90 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนสิงห์วงศ์ จ.บุรีรัมย์ 88 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 88 ระดับเหรียญทอง 4
6 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 79 ระดับเหรียญเงิน 6
7 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 79 ระดับเหรียญเงิน 6
8 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 77 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 77 ระดับเหรียญเงิน 8
10 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา จ.กาฬสินธุ์ 75 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 73 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนดำรงวิทยา จ.อุบลราชธานี 69 ระดับเหรียญทองแดง 12
13 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ จ.กาฬสินธุ์ 68 ระดับเหรียญทองแดง 13
14 โรงเรียนเทพนุสรณ์ จ.อุดรธานี 67 ระดับเหรียญทองแดง 14
15 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 66 ระดับเหรียญทองแดง 15

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION