ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 84 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์เมรี จ.อุดรธานี 82 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ จ.สกลนคร 76 ระดับเหรียญเงิน 3
4 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ จ.อุบลราชธานี 72 ระดับเหรียญเงิน 4
5 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 68 ระดับเหรียญทองแดง 5
6 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 64 ระดับเหรียญทองแดง 6
7 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 56 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 7
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 46 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 8
9 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 26 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 9
10 โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง จ.ร้อยเอ็ด 26 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 9
11 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา จ.อำนาจเจริญ 26 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 9
12 โรงเรียนมัธยมธษพล จ.กาฬสินธุ์ 24 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 12
13 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 20 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 13
14 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 20 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 13

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION