ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 87 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 58 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 2
3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 43 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 3
4 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 9 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 6 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนการกุศลวัดยางเครือ จ.ร้อยเอ็ด 5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
7 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา จ.อำนาจเจริญ 3 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 7
8 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 3 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 7
9 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 2 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 9
10 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 1 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 10

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION